راک, هارد راک

Ivan Mihaljevic

گروه Ivan Mihaljevic برای کساییکه به سبکهایی مثل جو ساتریانی علاقه دارند پیشنهاد میشه امیدوارم خوشتون بیاد منکه خودم خوشم نیومد.

">