راک, هارد راک

جواب دهید جایزه بگیرید

خوب امروز یک مسابقه میزاریم هرکس اسم این گروه رو بگه یک کنسرت جایزه میگیره هر کنسرتی که دلش خواست رو جایزه میگیره.
این گروه سبکش هارد راک هست .

">